Подела одељења на групе за предмет техника и технологија

ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања. Члан 1. У Правилнику о наставном програму за седми разред основ-ног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просвет-ни гласник”, бр. 6/09, 3/11, 8/13, 11/16, 11/16 – др. пропис, 12/18, 3/19 и 12/19), у делу: „НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА СЕДМИ РА-ЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА”, одељак: „2. ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА”, пододељак: „ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ”, у Упутству за дидактичко-методичко остваривање програма предмета: „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА”, у делу: „I. Планирање наставе и учења” у ставу 4. реченица: „С обзиром да је настава технике и технологије теоријско-практичног каракте-ра, часове треба реализовати поделом одељења на 2 (две) групе, са највише 20 ученика.”, замењује се реченицом: „С обзиром да је настава Технике и технологије теоријско-практичног карактера, часове треба реализовати поделом одељења на 2 (две) групе, уко-лико одељење има више од 20 ученика.”

Обавештење:

Обавештавам одељења где изводим наставни процес, а то су: 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 7/1б, 8/1а, 8/3,4б и 8/5а да од 16. 03. 2020. прелазимо на online наставу. Потребан материјал за учење вам је на овом сајту! Шести разред може и преко дигиталне учионице www.eucionica.rs, а сви остали разреди преко е-учионице наше школе, https://oszmajsv.edu.rs/moodle/my/ . Мој контакт за све вас: вибер 0638316380; мејл: zarkovivan@yahoo.com i ivanzarkov50@gmail.com